กลุ่มวิชาการขนส่ง
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
504 ครั้ง
2
305 ครั้ง
3
221 ครั้ง
4
239 ครั้ง
5
การบรรจุรถ
318 ครั้ง
6
การถอนรถ
158 ครั้ง
7
517 ครั้ง
8
313 ครั้ง
9
การขอเพิ่มรถ
215 ครั้ง
10
การขอเปลี่ยนสีรถ
326 ครั้ง
11
191 ครั้ง
12
179 ครั้ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
755 ครั้ง
2
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
470 ครั้ง
3
ย้ายออก
489 ครั้ง
4
ย้ายเข้า
928 ครั้ง
5
เปลียนสี
277 ครั้ง
6
เปลี่ยนประเภทรถ
301 ครั้ง
7
เปลี่ยนเครื่อง
340 ครั้ง
8
การจดทะเบียนรถ
3362 ครั้ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
การออกใบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
289 ครั้ง
2
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม. ขนส่ง
55 ครั้ง
3
การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
152 ครั้ง
4
การขอใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
267 ครั้ง
5
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม.ขนส่ง
72 ครั้ง
6
การขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
669 ครั้ง
7
การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
2258 ครั้ง
8
แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
106 ครั้ง
9
เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
415 ครั้ง
10
ต่ออายุตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
1664 ครั้ง
11
ขอรับใบอนุญาตสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
242 ครั้ง
12
ขอรับใบอนุญาตระหว่างประเทศตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
228 ครั้ง
13
แก้ไขรายการ ตามตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
129 ครั้ง
14
การขอรับใบอนุญาตรถสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
244 ครั้ง
15
การขอใบแทนชำรุดสูญหายตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
355 ครั้ง
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
สภาพรถ1
1184 ครั้ง