กลุ่มวิชาการขนส่ง
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
532 ครั้ง
2
310 ครั้ง
3
227 ครั้ง
4
242 ครั้ง
5
การบรรจุรถ
333 ครั้ง
6
การถอนรถ
163 ครั้ง
7
521 ครั้ง
8
315 ครั้ง
9
การขอเพิ่มรถ
222 ครั้ง
10
การขอเปลี่ยนสีรถ
331 ครั้ง
11
195 ครั้ง
12
182 ครั้ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
818 ครั้ง
2
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
508 ครั้ง
3
ย้ายออก
506 ครั้ง
4
ย้ายเข้า
991 ครั้ง
5
เปลียนสี
287 ครั้ง
6
เปลี่ยนประเภทรถ
313 ครั้ง
7
เปลี่ยนเครื่อง
352 ครั้ง
8
การจดทะเบียนรถ
3627 ครั้ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
การออกใบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
297 ครั้ง
2
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม. ขนส่ง
56 ครั้ง
3
การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
158 ครั้ง
4
การขอใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
273 ครั้ง
5
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม.ขนส่ง
76 ครั้ง
6
การขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
696 ครั้ง
7
การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
2305 ครั้ง
8
แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
111 ครั้ง
9
เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
424 ครั้ง
10
ต่ออายุตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
1701 ครั้ง
11
ขอรับใบอนุญาตสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
251 ครั้ง
12
ขอรับใบอนุญาตระหว่างประเทศตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
236 ครั้ง
13
แก้ไขรายการ ตามตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
131 ครั้ง
14
การขอรับใบอนุญาตรถสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
251 ครั้ง
15
การขอใบแทนชำรุดสูญหายตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
367 ครั้ง
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
สภาพรถ1
1238 ครั้ง