กลุ่มวิชาการขนส่ง
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
558 ครั้ง
2
324 ครั้ง
3
237 ครั้ง
4
250 ครั้ง
5
การบรรจุรถ
349 ครั้ง
6
การถอนรถ
177 ครั้ง
7
527 ครั้ง
8
321 ครั้ง
9
การขอเพิ่มรถ
233 ครั้ง
10
การขอเปลี่ยนสีรถ
342 ครั้ง
11
202 ครั้ง
12
193 ครั้ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
890 ครั้ง
2
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
557 ครั้ง
3
ย้ายออก
541 ครั้ง
4
ย้ายเข้า
1054 ครั้ง
5
เปลียนสี
300 ครั้ง
6
เปลี่ยนประเภทรถ
329 ครั้ง
7
เปลี่ยนเครื่อง
373 ครั้ง
8
การจดทะเบียนรถ
3862 ครั้ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
การออกใบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
311 ครั้ง
2
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม. ขนส่ง
57 ครั้ง
3
การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
161 ครั้ง
4
การขอใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
285 ครั้ง
5
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม.ขนส่ง
77 ครั้ง
6
การขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
715 ครั้ง
7
การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
2343 ครั้ง
8
แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
114 ครั้ง
9
เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
429 ครั้ง
10
ต่ออายุตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
1740 ครั้ง
11
ขอรับใบอนุญาตสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
258 ครั้ง
12
ขอรับใบอนุญาตระหว่างประเทศตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
252 ครั้ง
13
แก้ไขรายการ ตามตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
134 ครั้ง
14
การขอรับใบอนุญาตรถสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
257 ครั้ง
15
การขอใบแทนชำรุดสูญหายตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
372 ครั้ง
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
สภาพรถ1
1303 ครั้ง