กลุ่มวิชาการขนส่ง
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
487 ครั้ง
2
298 ครั้ง
3
216 ครั้ง
4
233 ครั้ง
5
การบรรจุรถ
306 ครั้ง
6
การถอนรถ
151 ครั้ง
7
511 ครั้ง
8
310 ครั้ง
9
การขอเพิ่มรถ
208 ครั้ง
10
การขอเปลี่ยนสีรถ
320 ครั้ง
11
184 ครั้ง
12
172 ครั้ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
728 ครั้ง
2
ขอใบแทนชำรุดสูญหาย
448 ครั้ง
3
ย้ายออก
471 ครั้ง
4
ย้ายเข้า
884 ครั้ง
5
เปลียนสี
271 ครั้ง
6
เปลี่ยนประเภทรถ
289 ครั้ง
7
เปลี่ยนเครื่อง
331 ครั้ง
8
การจดทะเบียนรถ
3234 ครั้ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
การออกใบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
282 ครั้ง
2
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม. ขนส่ง
54 ครั้ง
3
การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
151 ครั้ง
4
การขอใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
265 ครั้ง
5
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตาม กม.ขนส่ง
72 ครั้ง
6
การขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
643 ครั้ง
7
การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
2232 ครั้ง
8
แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
103 ครั้ง
9
เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
413 ครั้ง
10
ต่ออายุตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
1641 ครั้ง
11
ขอรับใบอนุญาตสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
242 ครั้ง
12
ขอรับใบอนุญาตระหว่างประเทศตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
225 ครั้ง
13
แก้ไขรายการ ตามตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
127 ครั้ง
14
การขอรับใบอนุญาตรถสาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
240 ครั้ง
15
การขอใบแทนชำรุดสูญหายตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
339 ครั้ง
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ที่
รายการไฟล์
ดาวน์โหลด
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1
สภาพรถ1
1160 ครั้ง