ประวัติ

อัตรากำลังและหน่วยงานภายใน

ลักษณะองค์กร
     สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่ง ทางบก กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2506

วิสัยทัศน์ :
      องค์กรที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

เป้าประสงค์หลัก :
      ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

ค่านิยม :
      การให้บริการด้วยคุณภาพที่ ดีกว่า สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า

วัฒนธรรมองค์กร :
      วัฒนธรรมผู้ให้บริการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ :

      1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
      2. วางแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา
      3. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และสถานีขนส่ง
      4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง

      - ข้าราชการ จำนวน 105 อัตรา
      - พนักงานราชการ จำนวน 46 อัตรา
      - ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 อัตรา รวม จำนวน 164อัตรา

หน่วยงานภายใน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
     งานบริหารทั่วไป (โทร. 0-4437-1163 ต่อ 11) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับงานธุรการ บุคลากร พัสดุ สารบรรณ งานการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณ การรับชำระภาษีทางไปรษณีย์
ฝ่ายวิชาการขนส่ง (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 12) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการวางแผนจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การกำหนดหรือปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล งานตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน และระบบงานคอมพิวเตอร์
      ฝ่ายทะเบียนรถ (โทร. 0-4425-1332 ต่อ 13 , 0-4424-2777 ต่อ 14) มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น การจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและการเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลง รายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด การตรวจสภาพรถ
      ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ (โทร. 0-4437-1332 ต่อ 16) มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ เปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์

หมายเหตุ.

      1 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 (ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง โทร.0-4424-2777 ) ให้บริการการดำเนินการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
      2 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (ถนนสุรนารายณ์ ต.จอหอ โทร.0-4424-1332) ให้บริการการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ การดำเนินการด้านทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินการฝ่ายวิชาการขนส่ง และงานบริหารทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

      มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล งานตรวจการขนส่ง งานทะเบียนและภาษีรถ งานตรวจสภาพรถ งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ งานใบอนุญาต ขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบันมีสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขา จำนวน 7 สาขา คือ
      1. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 19 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 - 4431 - 3160 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอปากช่อง
      2. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4446-1294 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอสีดา และอำเภอ บัวลาย
      3. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4441-1752 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน
      4. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย ตั้งอยู่เลขที่ 378 หมู่ที่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4449-1454 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอโชคชัยอำเภอ ครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอหนองบุนนาก
      5. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย ตั้งอยู่เลขที่ 582 หมู่ที่ 4 ตำบล ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4447-1388 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอพิมาย อำเภอ ชุมพวง อำเภอห้วยแถลง อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง
     6. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 151/68 หมู่ที่ 11 ตำบล เมืองปัก อำเภอเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4445-2142 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว
      7. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด ตั้งอยู่เลขที่ 619/39-40 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4420-4880 มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
 
      1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนบุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4424-2899 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วย
      - ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 24 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
      - พื้นที่อาคารผู้โดยสาร 6,193.95 ตารางเมตร
      - ห้องสุขา จำนวน 25 ห้อง (ห้องสุขาชาย 15 ห้อง ห้องสุขาหญิง 10 ห้อง)
      - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 เครื่อง
      สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 บริหารจัดการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ใช้เป็นสถานีขนส่งภายในจังหวัดเป็นหลัก และมีรถโดยสารปรับอากาศ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ให้บริการ ทั้งนี้ สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 30,000 คน
      2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (เอกชน) ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4429-5271 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 50 ตารางวา ประกอบด้วย
      - ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 111 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
      - ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 200 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 1,000 คัน
      - ห้องสุขา จำนวน 76 ห้อง (ห้องสุขาชาย 24 ห้อง ห้องสุขาหญิง 52 ห้อง)
      - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 68 เครื่อง
      สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งคือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัด ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดเป็นหลักเส้นทางที่สำคัญคือ สายที่ 21 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ทั้งนี้ สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 150,000 คน
      3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4420-2364 มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ประกอบด้วย
      - ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 16 ช่องจอด พื้นที่ 380 ตารางเมตร
      - ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 40 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 50 คัน
      - ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุขาชาย 5 ห้อง ห้องสุขาหญิง 5 ห้อง)
      - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 เครื่อง
      สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโชคชัย บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 210 เที่ยว สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 2,000 คน
      4. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย ตั้งอยู่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4447-1388 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 54 ตารางวา ประกอบด้วย
      - ชานชาลาจอดรถโดยสาร จำนวน 18 ช่องจอด พื้นที่ 3,840 ตารางเมตร
      - ที่จอดรถส่วนบุคคลประมาณ 15 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 25 คัน
      - ห้องสุขา จำนวน 10 ห้อง (ห้องสุขาชาย 5 ห้อง ห้องสุขาหญิง 5 ห้อง)
      - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 เครื่อง
      สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งคือ บริษัท ไทยสงวนบริการ จำกัดมีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้บริการวันละประมาณ 230 เที่ยว สถานีขนส่งฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณวันละ 2,000 คน
      สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับดูแลจัดระเบียบการขนส่ง ให้ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เช่น เส้นทางเดินรถ จุดต้นทางปลายทาง จุดจอดรับ–ส่งผู้โดยสาร เวลาการเดินรถ อัตราค่าโดยสาร จำนวนรถและจำนวนเที่ยวการเดินรถ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ยัง เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลผู้ประจำรถซึ่งได้แก่ พนักงานขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร ผู้บริการ และนายตรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้บริการที่ดี เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง
      สถานีขนส่งผู้โดยสารยังเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญของท้องถิ่น และเกิดผลพลอยได้ในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
6-9.pdf
235 ครั้ง

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์