กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒(ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิิจจา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๓ ก ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒))
19 ครั้ง
2
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)
6 ครั้ง
3
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 81 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)
6 ครั้ง
4
กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙(กำหนดให้นายทะเบียนกำหนดเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ในใบอนุญาต (๑) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก (๒) มาตรฐานดำเนินการในการประกอบการขนส่ง)
6 ครั้ง
5
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ(ปรับปรุงอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ใช้รับจ้างและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้น)
14 ครั้ง
6
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗(พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) )
10 ครั้ง