ฝ่ายวิชาการขนส่ง

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนด ปรับปรุง ยกเลิก เส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล งานประกอบการขนส่งทุกประเภท การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ ควบคุม ตรวจตรา ปราบปราม และจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การอนุญาตและกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

      นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนด ปรับปรุง หรือยกเลิกเส้นทางเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล งานตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร และการประชาสัมพันธ์ งานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท และการควบคุมติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง การอนุญาตและกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและภาษีรถ ใบอนุญาตขับรถ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการขนส่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานอื่นที่รับมอบหมาย การปฏิบัติงานดังกล่าวต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน มีลักษณะงานที่ยุ่งยากเป็นพิเศษ ที่ต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

      นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การกำหนดและปรับปรุงเส้นทางเดินรถและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็ก และส่วนบุคคล งานวิชาการขนส่ง งานตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร การประชาสัมพันธ์ การสืบสวนหาหลักฐานและตัวผู้กระทำผิด การตรวจตราปราบปรามและพิจารณาเปรียบเทียบปรับหรือลงโทษผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การควบคุมดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการขนส่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานอื่นที่รับมอบหมายลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่มีความยุ่งยากมาก ต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการ

      นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การกำหนดและปรับปรุงเส้นทางเดินรถและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็ก และส่วนบุคคล งานวิชาการขนส่ง งานตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร การประชาสัมพันธ์ การสืบสวนหาหลักฐานและตัวผู้กระทำผิด การตรวจตราปราบปรามและพิจารณาเปรียบเทียบปรับหรือลงโทษผู้กระทำผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การควบคุมดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการขนส่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านงานใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จัดทำทะเบียนคุมประวัติใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พิจารณาเงื่อนไขการประกอบการขนส่ง การบรรจุ การถอน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การออก ต่ออายุ ยกเลิก หรือเพิกถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งภายในจังหวัด และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่มีความยุ่งยาก ต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้าน ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง งานตรวจการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างยาก จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง งานตรวจการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การบรรจุ ถอน แทนรถ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การยกเลิก หรือเพิกถอน และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์