พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบควบคุม  กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน  และมีความปลอดภัย

2.  พัฒนานวัตกรรมการควบคุม  กำกัล  ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย

3.  พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน  ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ

4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล