รางวัลนวัตกรรม


เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
นวัตกรรมกระบวนการโอน
26 ครั้ง
2
นวัตกรรมกระบงนการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
6 ครั้ง
3
นวัตกรรมการให้บริการออกคำขอด้านทะเบียนรถ
7 ครั้ง
4
Best Practice จดทะเบียนรถใหม่
11 ครั้ง
5
นวัตกรรม E-Training
8 ครั้ง
6
นวัตกรรมสำนักงานขนส่งนอกเวลา
7 ครั้ง
7
นวัตกรรมเลื่อนล้อจดทะเบียน
4 ครั้ง
8
นวัตกรรมเลื่อนล้อจดทะเบียน
4 ครั้ง
9
นวัตกรรมการแจ้งย้ายรถผ่านเครือข่ายออนไลน์
10 ครั้ง