ทำเนียบขนส่ง

 1.นายธนิต           นวลสนิท                    26 กันยายน2506 - 30 มิถุนายน 2507
 2.น.ส.สายพิณ      จงรุ่งเรือง                  1 กรกฎาคม2507 - 31 มีนาคม 2509
 3.นายวิวัฒน์        เกตกะโกมล               1 เมษายน 2509 - 23 มกราคม 2512
 4.นายประกอบ     เอี่ยมดิลกวงศ์             24 มกราคม 2512 - 14 กรกฎาคม 2513
 5.นายกิตติ          กิตติสุนทรวัฒน์           15 กรกฎาคม 2513 - 14 เมษายน 2514
 6.นายวัชรพงศ์    ไทเยนทร์                    15 เมษายน 2541 - 31 ธันวาคม 2516
 7.นายไพบูลย์      แช่มสะอาด                 1 มกราคม 2517 -13 ตุลาคม 2523
 8.นายสุริยน        เมืองกลาง                   14 ตุลาคม 2523 -  6 ธันวาคม 2528
 9.นายวสันต์        ตันติโกวิทย์                  7 ธันวาคม 2528 - 15 มิถุนายน 2530
 10.นายบัณฑิต    ต่อวัฒนชัย                 16 มิถุนายน  2530 -  4  มิถุนายน 2532
 11.นายวสันต์      สาคะริชานนท์               5 มิถุนายน 2532 - 13 กุมภาพันธ์ 2537
 12.นายทองอยู่    ว่องเรืองอรุณ               14 กุมภาพันธ์ 2537 - 27 มกราคม 2543
 13.นายชัยรัตน์    สงวนชื่อ                     28 มกราคม 2543 - 21 ตุลาคม 2544
 14.นายเฉลิมไท   ญาณภิรัต                    22 ตุลาคม 2544 - 21 เมษายน 2546
 15.นายอนุวัตร    รักษาวงษ์                     22 เมษายน 2546 - 30 กันยายน 2547
 16.นายอนุสรณ์   วิทูรากร                       4 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
 17.นายวัฒนา     พัทรชนม์                     3 พฤศจิกายน 2551 -
 18.นายศิระ        บุญธรรมกุล                  18 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน