ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๑)

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แนวทางการพิจารณาคำขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนเหลือจากการเวนคืน
3 ครั้ง
2
แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ไม่มี
3
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.137/56
ไม่มี
4
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.145/56
1 ครั้ง
5
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.161/56
ไม่มี
6
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.164/56
ไม่มี
7
การดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
ไม่มี
8
การดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยการดำเนินเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2547
ไม่มี
9
การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ
ไม่มี
10
ซักซ้อมการปฎิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางกบ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถ และครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในอาณาจักเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559
ไม่มี
11
การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ไม่มี
12
ข้อมูลความตกลง (MOU) ที่กรมการขนส่งทางบกลงนามกับหน่วยงาน/องค์กร
ไม่มี
13
แนวทางการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร
ไม่มี
14
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคค พ.ศ. 2558
ไม่มี
15
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการดำเนินการลดวันอบรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ไม่มี
16
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ไม่มี
17
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการอายัดและการยกเลิกการอายัด การดำเนินการทางทะเบียนการงดหรือการยกเลิกการงดรับชำระภาษีรถ
ไม่มี
18
นำส่งระเบียบและประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
ไม่มี
19
การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถโดยผลของกฎหมาย
ไม่มี
20
ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจ ให้สถาบันการศึกษาของรัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
ไม่มี
21
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
ไม่มี
22
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ไม่มี
23
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ. 2557
ไม่มี
24
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555
ไม่มี
25
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2554
ไม่มี