ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๒)

เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทและลักษณของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้องมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน
3 ครั้ง
2
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทรถและวงเงินที่ได้รับอบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1 ครั้ง
3
แผนปฎิบัติราชการกระทรวงคมนาคม
1 ครั้ง
4
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
2 ครั้ง
5
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
3 ครั้ง