ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๓)

แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แผนปฎิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
4 ครั้ง
2
แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
4 ครั้ง
3
กรมการขนส่งทางกบ กระทรวงคมนาคม โครงการยกระดับมาตรฐานวศิวกรรมยานยนต์
ไม่มี
4
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
3 ครั้ง
5
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561)
2 ครั้ง
6
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2561- กันยายน 2561)
ไม่มี
7
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่มี
8
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน(เพิ่มเติม)
1 ครั้ง
9
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน(เพิ่มเติม)
ไม่มี
10
แผนปฎิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปี 61
ไม่มี