ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๓)

แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แผนปฎิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
11 ครั้ง
2
แผนงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
7 ครั้ง
3
กรมการขนส่งทางกบ กระทรวงคมนาคม โครงการยกระดับมาตรฐานวศิวกรรมยานยนต์
ไม่มี
4
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
8 ครั้ง
5
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561)
4 ครั้ง
6
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2561- กันยายน 2561)
1 ครั้ง
7
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่มี
8
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน(เพิ่มเติม)
2 ครั้ง
9
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน(เพิ่มเติม)
2 ครั้ง
10
แผนปฎิบัติราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปี 61
2 ครั้ง
11
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 ครั้ง
12
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2564
2 ครั้ง
13
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564
6 ครั้ง
14
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6 ครั้ง
15
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
1 ครั้ง
16
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ไม่มี
17
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
2 ครั้ง
18
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
1 ครั้ง
19
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ไม่มี
20
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ไม่มี
21
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
1 ครั้ง
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
1 ครั้ง
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
1 ครั้ง
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ไม่มี
25
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูฯย์ GPS
ไม่มี
26
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ครั้ง
27
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ครั้ง
28
ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ครั้ง