ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๔)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 ครั้ง
2
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการรับและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถที่ได้จากการขายทอดตลาดของกองคลัง กรมการขนส่งทางบก
3 ครั้ง
3
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน( TAXI METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
2 ครั้ง
4
แจ้งแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่
ไม่มี
5
การดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
3 ครั้ง
6
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน( TAXI METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
1 ครั้ง
7
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ครั้ง
8
แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่(Area cased) และสร้างการรับรู้(Perception)ที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ไม่มี
9
ซักซ้อมการดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ตรวจพบจากระบบ GPS
4 ครั้ง
10
กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอบผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2560
3 ครั้ง
11
การติดตั้งและปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถและการเดินทางสำหรับรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560
ไม่มี
12
การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560
1 ครั้ง
13
กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของรถและผู้ขับรถและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560
1 ครั้ง
14
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถที่ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง สำหรับสถานตรวจสภาพรถ
1 ครั้ง
15
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล พ.ศ. 2559
5 ครั้ง
16
หนังสือข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการประสานงารปฎิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายกับรถตู้โดยสาร(ป้ายดำ) ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
ไม่มี
17
กฎกระทรวงการกำหนดการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559
ไม่มี
18
การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณราจักรเป็นการชั่วคราว
ไม่มี
19
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศมาใช้เป็นการชั่วคราว
ไม่มี
20
ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไขดัแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ไม่มี
21
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ
ไม่มี
22
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก 87/1/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจผุ้ตรวจการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถและคู่มือการปฎิบัติงานในการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ หรือ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ
ไม่มี
23
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2 ครั้ง
24
การดำเนินการทดสอบการทรงตัวของรถโดยสาร
ไม่มี
25
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
1 ครั้ง
26
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แต่งตั้งนายสถานีขนส่งผู้โดยสารและนายสถานีขนส่งสินค้า
1 ครั้ง
27
ซักซ้อมกำหนดวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการกำหนดและตอกหมายเลขตัวรถ
2 ครั้ง