วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม  กำกับ  ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย