ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกษณะเป็นการผู้ขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธาณะ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
เส้นทางเดินทางโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๑ ชื่อเส้นทาง นครราชสีมา - สูงเนิน
18 ครั้ง
2
เส้นทางเดินรถโดยสารประทาง หมวด ๑ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๖ บ้านจอหอ - โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา
11 ครั้ง
3
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 1
32 ครั้ง
4
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 21กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
13 ครั้ง
5
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3
25 ครั้ง
6
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
21 ครั้ง
7
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
25 ครั้ง
8
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
16 ครั้ง
9
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4
23 ครั้ง
10
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
13 ครั้ง
11
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
16 ครั้ง
12
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
17 ครั้ง