ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลกษณะเป็นการผู้ขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธาณะ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
เส้นทางเดินทางโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๑ ชื่อเส้นทาง นครราชสีมา - สูงเนิน
5 ครั้ง
2
เส้นทางเดินรถโดยสารประทาง หมวด ๑ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๖ บ้านจอหอ - โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา
2 ครั้ง
3
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 1
9 ครั้ง
4
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 2 สายที่ 21กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
4 ครั้ง
5
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3
9 ครั้ง
6
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
6 ครั้ง
7
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
3 ครั้ง
8
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 3(ต่อ)
3 ครั้ง
9
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4
5 ครั้ง
10
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
4 ครั้ง
11
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
4 ครั้ง
12
แผนที่เส้นทางรถโดยสาร หมวด 4 (ต่อ)
4 ครั้ง