ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๗)

มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/61
11 ครั้ง
2
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวธีปฎิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23(3) พ.ศ. 2554
18 ครั้ง
3
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 ครั้ง
4
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2 ครั้ง
5
ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและ องค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542
2 ครั้ง
6
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549
3 ครั้ง
7
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
ไม่มี
8
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2 ครั้ง
9
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั่งท่ี1/61
4 ครั้ง
10
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั่งท่ี2/61
3 ครั้ง
11
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั่งท่ี3/61
7 ครั้ง