ข้อมูลข่าวสารของราชการมาตรา ๗ (๓)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับขอมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในงานของหน่วยงาน
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ สขข.พิมาย
6 ครั้ง
2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ สขข.ปากช่อง
ไม่มี
3
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถของ สขข.ด่านขุนทด
2 ครั้ง
4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถของ สขข.สีคิิ้ว
ไม่มี
5
งบประมาณรายข่ายประจำปี 2564
1 ครั้ง
6
แจ้งมติประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดดภัยในการใช้รถใช้ถนนครั้งที่ 5/63
1 ครั้ง
7
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564
1 ครั้ง
8
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินของแผนงาน
1 ครั้ง