ข้อมูลข่าวสารของราชการมาตรา ๗ (๔)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสภาพที่ติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางสำหรับสถานตรวจสภาพรถ
4 ครั้ง
2
นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรและกำหนดวิธีปฎิบัติในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถที่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนัก(เสริมแหนบ)
9 ครั้ง
3
นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรที่ 2/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างและซักซ้อมการปฎิบัติในการอนุญาตใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
5 ครั้ง
4
นำส่งคำสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรที่ 1/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างและซักซ้อมการปฎิบัติในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างส่งนักเรียน
8 ครั้ง
5
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
1 ครั้ง
6
คำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 87/1/2559 เรื่องมอบหมายอำนาจผู้ตรวจการเข้า ตรวจในสถานที่จำหน่าย เช่า เช่าซื้อหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถ และคู่มือการปฎิบัติงานในการเข้าตรวจในสถานที่จำหน่วย เช่า เช่าซื้อ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ
5 ครั้ง
7
ข้อมูลความตกลง (MOU) ที่กรมการขนส่งทางบกลงนามกับหน่วยงาน/องค์กร
6 ครั้ง
8
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งทางบก พ.ศ. 2558
3 ครั้ง
9
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แต่งตั้งนายสถานีขนส่งผู้โดยสารและนายสถานีขนส่งสินค้า
6 ครั้ง
10
ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจให้สถาบันการศึกษาของรัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
1 ครั้ง