ข้อมูลข่าวสารของราชการมาตรา ๗ (๕)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6 ครั้ง
2
การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558
4 ครั้ง
3
รายงานผลการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3 ครั้ง
4
การดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3 ครั้ง