ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙ (๘)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนงบประมาณพ.ศ.2561
8 ครั้ง
2
70-3.pdf
5 ครั้ง
3
แผนงานโครงการผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
13 ครั้ง
4
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
12 ครั้ง
5
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
2 ครั้ง
6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
2 ครั้ง
7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 2564
1 ครั้ง
8
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
1 ครั้ง
9
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564
1 ครั้ง
10
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
3 ครั้ง
11
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำศูนย์ GPS
6 ครั้ง
12
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ครั้ง
13
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 ครั้ง
14
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 ครั้ง