ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 61
5 ครั้ง
2
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 61
2 ครั้ง
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ธันวาคม 61
ไม่มี
4
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 62
ไม่มี
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 62
ไม่มี
6
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 62
1 ครั้ง
7
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 62
3 ครั้ง