ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 61
1 ครั้ง
2
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 61
ไม่มี
3
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ธันวาคม 61
ไม่มี
4
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 62
ไม่มี
5
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 62
ไม่มี
6
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 62
ไม่มี
7
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 62
ไม่มี