ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้่างด้วยการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์e-bidding)