แผนปฎิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2553
53 ครั้ง
2
แผนปฏิบัิติราชการประจำปี 2554
7 ครั้ง
3
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2555
63 ครั้ง
4
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
22 ครั้ง
5
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559
7 ครั้ง
6
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2560
52 ครั้ง
7
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2561
29 ครั้ง
8
แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
4 ครั้ง