ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
วันที่
1
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกเรืองกำหนดลักษณะและคุณสม
09-02-2016
2
ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอ
09-02-2016
3
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้หรือเพิ
13-07-2015
4
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศ
13-01-2015
5
พระราชบัญญัติรถยนต์(ฉบับที่17) และพระราชบัญญัติการ
12-01-2015
6
ข่าวกรมการขนส่งทางบก
04-11-2013
7
สรุปสาระสำคัญร่างกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดด้านความปลอด
22-07-2013
8
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ให้การรับรองหลักสูตรแ
19-07-2013
9
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน
19-07-2013