ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
วันที่
1
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถ โครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 สขจ.นครราชสีมา
02-05-2022
2
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
27-04-2022
3
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนถนการดำเนินการกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สขจ.นครราชสีมา
12-04-2022
4
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิจเจ็ดคน(รย.1)ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ตแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย - 21 พ.ค.65
18-03-2022
5
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ออกประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบปกติ ครั้งที่ 27 หมวดอักษร ขษ
18-03-2022
6
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย(GPS)
23-02-2022
7
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
18-02-2022
8
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS
04-02-2022
9
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ(Checking Point)
07-12-2021
10
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
07-12-2021
11
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
29-11-2021
12
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)
24-11-2021
13
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุตรวจฯ
17-11-2021
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
04-11-2021
15
งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
28-10-2021
16
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัตรบุคลลเพื่อเลิอกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
12-10-2021
17
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
27-07-2021
18
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
13-07-2021
19
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ และกำหนดวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
12-07-2021
20
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
25-06-2021
21
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชี่รายช่ื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สขจ.นครราชสีมา
11-06-2021
22
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)
08-06-2021
23
ข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3)ครั้งที่ 9 หมวด ยต
02-06-2021
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
19-05-2021
25
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
30-04-2021
26
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
28-04-2021
27
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
26-04-2021
28
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะฯ
07-04-2021
29
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราขสีมา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08-02-2021
30
ข่าวประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวด ขร
30-10-2020
31
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
27-10-2020
32
รายงานงบการเงิน
27-10-2020
33
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขย
10-07-2020
34
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องบกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
12-06-2020
35
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ(Checking Point)
04-06-2020
36
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแนวทางปฎิบัติกรณีการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
26-11-2019
37
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย รย.3 (รถกระบะส่วนบุคคคล) หมวด ยจ
22-10-2019
38
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขม
25-07-2019
39
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขม
11-06-2019
40
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26-03-2019
41
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวด ยง
21-03-2019
42
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 21 หมวด ขพ
11-02-2019
43
ประชาสัมพันธ์การจองลำดับคิวเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ
28-09-2018
44
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
25-06-2018
45
การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
15-05-2018
46
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือนเมษายน 2561
30-04-2018
47
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05-03-2018
48
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
03-01-2018
49
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถ โครงการจัดหาพนักงานขับรถฯ
18-07-2017
50
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก
05-07-2017
51
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยตรวจสภาพรถ
17-06-2017
52
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรคจ้างเหมารายบุคคล
27-04-2017
53
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปตามโครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่
09-01-2017
54
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานโครงการ GPS
13-12-2016
55
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขวุฒิการศึกษารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
28-11-2016
56
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานฯ
25-11-2016
57
กรมการขนส่งทางบก เผย ยอดรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่ 235 คัน
10-02-2016
58
กรมการขนส่งทางบก แจง พาสสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล(เล่มสีม่วง)เป็นการตกลงเฉพาะไทย-ลาว
10-02-2016
59
กรมการขนส่งทางบก เผยเฉพาะเดือนมกราคม 2559 ยังพบแท๊กซี่กระทำความผิดสูงสุด
09-02-2016
60
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี
17-10-2015
61
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตครั้งใหม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
02-09-2015
62
ข่าวกรมการขนส่งทางบก เตื่อนประชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่อาสาดำเนินการด้านทะเบียนและใบขับขี่
15-07-2015
63
ข่าวกรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดแก้ไขกฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดง
13-07-2015
64
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปลอดภัย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
12-07-2015
65
กรมการขนส่งทางบก ยื่นยัน ใบขับขี่รูปแบบเก่ามีผลตามกฎหมายทุกประการ ไม่มีการออกกฎหมายยกเลิก
30-05-2015
66
ข่าวกรมการขนส่งทางบก การนำรถออกไปใช้นอกประเทศต้องมีเอกสารทางทะเบียนรถครบถ้วน
15-05-2015
67
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายและพนักงานขับรถ ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยการขนส่งวัตถอันตรายทางถนนอย่างเคร่งครัด
13-05-2015
68
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยึดใบอนุญาตขับรถผู้ก่อเหตุขับรถชนจักรยานจนเป็นเหตุให้เสียขีวิตแล้ว
13-05-2015
69
ข่าวกรมการขนส่งทางบก "ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้"
01-04-2015
70
กรมการขนส่งทางบก สั่งจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่มีเจตนาหลบหลีกการตรวจจับความเร็ว
20-11-2014
71
ร่างขอบเขตงาน(TOR) การจ้างรถรับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
06-10-2014
72
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร(30)
25-07-2014
73
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย
01-07-2014
74
ให้ผู้ควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างติดต่อยื่นเรื่องขอรับหนังสือรับรองการใช้รถ ณ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี
30-06-2014
75
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขข
10-06-2014
76
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย
14-05-2014
77
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็ว)
25-04-2014
78
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)
25-04-2014
79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
18-04-2014
80
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว
02-04-2014
81
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(1584)
02-04-2014
82
ตรวจรถแก๊ส ก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน
11-03-2014
83
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
30-10-2013
84
(ร่าง) TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
01-10-2013
85
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
29-08-2013
86
บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
25-01-2013
87
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
25-01-2013
88
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปิดการจราจร เพื่อฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตรายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
26-11-2012
89
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
26-09-2012
90
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.๒๕๕๕
20-04-2012
91
ุสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีใช้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ปี 55
20-04-2012
92
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง
05-12-2011
93
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อมรมใบอนุญาตขับรถใหม่
20-11-2011
94
ขั้นตอนการใช้เครื่อง PDA
16-11-2011