ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
วันที่
1
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลิอกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
30-04-2021
2
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
28-04-2021
3
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
26-04-2021
4
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะฯ
07-04-2021
5
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราขสีมา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08-02-2021
6
ข่าวประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวด ขร
30-10-2020
7
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
27-10-2020
8
รายงานงบการเงิน
27-10-2020
9
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขย
10-07-2020
10
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องบกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
12-06-2020
11
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ(Checking Point)
04-06-2020
12
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแนวทางปฎิบัติกรณีการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
26-11-2019
13
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย รย.3 (รถกระบะส่วนบุคคคล) หมวด ยจ
22-10-2019
14
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขม
25-07-2019
15
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขม
11-06-2019
16
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26-03-2019
17
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวด ยง
21-03-2019
18
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่ 21 หมวด ขพ
11-02-2019
19
ประชาสัมพันธ์การจองลำดับคิวเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ
28-09-2018
20
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
25-06-2018
21
การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
15-05-2018
22
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างในรอบเดือนเมษายน 2561
30-04-2018
23
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05-03-2018
24
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
03-01-2018
25
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถ โครงการจัดหาพนักงานขับรถฯ
18-07-2017
26
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถตามโครงการจัดหาพนักงานขับรถเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก
05-07-2017
27
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยตรวจสภาพรถ
17-06-2017
28
ประกาศสำนักงานขนส่ง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรคจ้างเหมารายบุคคล
27-04-2017
29
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปตามโครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่
09-01-2017
30
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานโครงการ GPS
13-12-2016
31
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขวุฒิการศึกษารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
28-11-2016
32
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักงานฯ
25-11-2016
33
กรมการขนส่งทางบก เผย ยอดรถโดยสารและรถบรรทุกติดตั้ง GPS จดทะเบียนใหม่ 235 คัน
10-02-2016
34
กรมการขนส่งทางบก แจง พาสสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล(เล่มสีม่วง)เป็นการตกลงเฉพาะไทย-ลาว
10-02-2016
35
กรมการขนส่งทางบก เผยเฉพาะเดือนมกราคม 2559 ยังพบแท๊กซี่กระทำความผิดสูงสุด
09-02-2016
36
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี
17-10-2015
37
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตครั้งใหม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
02-09-2015
38
ข่าวกรมการขนส่งทางบก เตื่อนประชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่อาสาดำเนินการด้านทะเบียนและใบขับขี่
15-07-2015
39
ข่าวกรมการขนส่งทางบก มีแนวคิดแก้ไขกฎหมายยกเลิกการใช้ป้ายแดง
13-07-2015
40
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปลอดภัย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
12-07-2015
41
กรมการขนส่งทางบก ยื่นยัน ใบขับขี่รูปแบบเก่ามีผลตามกฎหมายทุกประการ ไม่มีการออกกฎหมายยกเลิก
30-05-2015
42
ข่าวกรมการขนส่งทางบก การนำรถออกไปใช้นอกประเทศต้องมีเอกสารทางทะเบียนรถครบถ้วน
15-05-2015
43
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายและพนักงานขับรถ ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยการขนส่งวัตถอันตรายทางถนนอย่างเคร่งครัด
13-05-2015
44
ข่าวกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยึดใบอนุญาตขับรถผู้ก่อเหตุขับรถชนจักรยานจนเป็นเหตุให้เสียขีวิตแล้ว
13-05-2015
45
ข่าวกรมการขนส่งทางบก "ใบขับขี่ตลอดชีพเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้"
01-04-2015
46
กรมการขนส่งทางบก สั่งจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่มีเจตนาหลบหลีกการตรวจจับความเร็ว
20-11-2014
47
ร่างขอบเขตงาน(TOR) การจ้างรถรับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
06-10-2014
48
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร(30)
25-07-2014
49
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย
01-07-2014
50
ให้ผู้ควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างติดต่อยื่นเรื่องขอรับหนังสือรับรองการใช้รถ ณ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี
30-06-2014
51
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด ขข
10-06-2014
52
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย
14-05-2014
53
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ตรวจจับความเร็ว)
25-04-2014
54
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)
25-04-2014
55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
18-04-2014
56
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว
02-04-2014
57
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(1584)
02-04-2014
58
ตรวจรถแก๊ส ก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน
11-03-2014
59
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
30-10-2013
60
(ร่าง) TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
01-10-2013
61
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
29-08-2013
62
บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
25-01-2013
63
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
25-01-2013
64
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปิดการจราจร เพื่อฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตรายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
26-11-2012
65
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มกรณีรถโดยสารและรถบรรทุกขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
26-09-2012
66
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.๒๕๕๕
20-04-2012
67
ุสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีใช้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ปี 55
20-04-2012
68
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง
05-12-2011
69
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา อมรมใบอนุญาตขับรถใหม่
20-11-2011
70
ขั้นตอนการใช้เครื่อง PDA
16-11-2011