แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

      แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ การบริการทางเว็บไซด์ ทุกคำตอบของท่านมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการให้บริการข้อมูลทางเว็บไซด์ของกรมการขนส่ทางบก ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
* ข้อมูลสำคัญ กรุณาป้อนให้ครบถ้วน

ข้อมูลทั่วไป
1. อายุ
     ต่ำกว่า 18 ปี
     18-30 ปี
     31-40 ปี
     41-50 ปี
     51-60 ปี
     มากกว่า 60 ปี

2. การศึกษา
     ประถมศึกษา
     มัธยมศึกษา/ปวช.
     อนุปริญญา
     ปริญญาตรี/เทียบเท่า
     สูงกว่าปริญญาตรี

3. อาชีพ
     รับราชการ
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ
     บริษัท/ธุรกิจส่วนตัว
     นักศึกษา
     อื่นๆ:  

4. ท่านใช้บริการข้อมูลสถิติเรื่องใด
     ทะเบียนรถ
     ใบอนุญาต
     เปรียบเทียบปรับ
     การใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
     เงินภาษีและเงินเพิ่ม
     สถิติอุบัติเหตุ
     รถบรรทุกแยกตามลักษณะ

5. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
     ศึกษา/ค้นคว้า
     วิเคราะห์/วิจัย
     เชิงธุรกิจ
     อื่นๆ:  

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการเข้าใช้หรือค้นหาข้อมูลมากเพียงใด *
1 2 3 4 5

น้อยที่สุด มากที่สุด


2. การดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วมากเพียงใด *
1 2 3 4 5

น้อยที่สุด มากที่สุด


3. ข้อมูลมีความหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ มากเพียงใด *
1 2 3 4 5

น้อยที่สุด มากที่สุด


4. ได้รับประโยชน์จากข้อมูลมากที่สุดเพียงใด *
1 2 3 4 5

น้อยที่สุด มากที่สุด


5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซด์มากเพียงใด *
1 2 3 4 5

น้อยที่สุด มากที่สุด


3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม